تبلیغات
www.shahinac.irوب سایت رسمی باشگاه فرهنگی ورزشی شاهین آب پخش www.Shahinac.ir
باشگاه فرهنگی ورزشی شاهین بهرام آباد

اسلایدر

باشگاه شاهین آبپخش - چارت سازمانی باشگاه شاهین

چارت سازمانی باشگاه شاهین بهرام آّباد شهر آبپخش:


چارت سازمانی باشگاه شاهین بهرام آباد در سال 1392

 سمت

 نام و نام خانوادگی

رئیس هیات مدیره
حسن صمصامی(عبدا...)
 نائب رئیس هیات مدیره
 سلیمان صمصامی
 عضو هیات مدیره  باقر شیخی فرزند رضا
 عضو هیات مدیره  حاج‌رضا شیخی فرزند حسن
 عضو هیات مدیره  غلامحسین صمصامی (کرم)
 عضو هیات مدیره  حاج حسن صمصامی (داراب)
 عضو هیات مدیره  حاج احمد صمصامی (حاج فتح الله)
 
 مدیر عامل باشگاه   علی شیخی (حاج اله‌کرم)
 سرپرست تیم فوتبال  حسن صمصامی (مختار)
 سرمربی تیم فوتبال اصغر حسین زاده

 

چارت سازمانی باشگاه شاهین بهرام آباد در سال 1391

 سمت

 نام و نام خانوادگی

 عضو هیات مدیره  جلیل پورحسینی
 عضو هیات مدیره  امرالله دشتی
 عضو هیات مدیره  باقر شیخی فرزند رضا
 عضو هیات مدیره  حاج‌رضا شیخی فرزند حسن
 عضو هیات مدیره  غلامحسین صمصامی (حاج مختار)
 عضو هیات مدیره  حسن صمصامی (داراب)
 عضو هیات مدیره  حسن صمصامی (عبدالله)
 
 رئس هیات مدیره  حسن صمصامی (عبدالله)
 مدیر عامل باشگاه  علی شیخی (حاج اله‌کرم)
 سرپرست تیم فوتبال  حسن صمصامی (مختار)
 سرمربی تیم فوتبال اصغر حسین زاده

 

چارت سازمانی باشگاه شاهین بهرام آباد در سال 1390

 سمت

 نام و نام خانوادگی

 رئس هیات مدیره  سلیمان صمصامی
 عضو هیات مدیره  مهندس هوشنگ صمصامی
 عضو هیات مدیره  حاج علی یزدانی
 عضو هیات مدیره  غلامرضا رضایی منفرد
 عضو هیات مدیره  غلامحسین صمصامی (حاج مختار)
 عضو هیات مدیره  حسن صمصامی (داراب)
 عضو هیات مدیره  حسن صمصامی (عبدالله)
 عضو هیات مدیره  نجف صمصامی
 عضو هیات مدیره  حسن صمصامی (الله کرم)
 مدیر عامل باشگاه  ابراهیم صمصامی (حاج مصطفی)
 سرپرست تیم فوتبال  حسن صمصامی (مختار)
 سرمربی تیم فوتبال  رضا شیخی

 

چارت سازمانی سال 1367- 1389

 سمت

 نام و نام خانوادگی

 مدیرعامل باشگاه  نجف صمصامی